STORY
STORY

2019

,

Tory Polska

Artist-animator

YUKO

Musical band

Maksym Holovko

Architect

Kate Myhalko

Entrepreneur

Tetiana Evloeva

Ecoactivist

Iryna Shyba

Lawyer

Mark Livin

Publisher

OY Sound System

Musical band

Roman Nabozhniak

Veteran of ATO

Olena Rantsevich

Coliver

Andriy Brodetskyi

Journalist