Wild Theatre

Soon

Valeriy Korshunov

Artist

Stanislav Hreshchyshyn

Historian

Olena Rantsevich

Coliver

Andriy Brodetskyi

Journalist

OY Sound System

Musical band

Roman Nabozhniak

Veteran of ATO

Mark Livin

Publisher

Iryna Shyba

Lawyer

Tetiana Evloeva

Ecoactivist

Tory Polska

Artist-animator

YUKO

Musical band

Maksym Holovko

Architect

Kate Mykhalko

Entrepreneur